فایل رایگان نقش هموارسازي سود برهزينه تامين مالي با توجه به عدم تقارن اطلاعاتي و ريسک ورشکستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش هموارسازي سود برهزينه تامين مالي با توجه به عدم تقارن اطلاعاتي و ريسک ورشکستگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هموارسازی سود به طور بالقوه ارزیابی ریسک نکول و یا ریسک عدم بازپرداخت را کاهش می دهد که هزینه تامین مالیشرکت را کاهش می دهد. در حالت کلی این چنین استدلال می شود که هموارسازی سود به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتیو افزایش کارآیی اطلاعاتی، باعث کاهش هزینه تامین مالی می شود. در حالی که، عدم تقارن اطلاعاتی به واسطه افزایش عدماطمینان، ریسک نکول را افزایش می دهد و خود عاملی برای افزایش نرخ بازده مورد انتظار از طرف سرمایه گذارانواعتباردهندگان می باشد. از اینرو هزینه تامین مالی شرکت افزایش می یابد. لذا هدف این تحقیق بررسی نقش هموارسازیسود بر هزینه تامین مالی با توجه بر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک ورشکستگی (با استفاده از مدل آلتمن) در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور نیل به این هدف 826 سال شرکت (118 شرکت برای هفت سال)مشاهده جمع آوری شده ازگزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1388 تا 1394 مورد آزمون قرار گرفته اند.به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ، از رگرسیون پنل دیتا با استفاده از رگرسیونداده های تلفیقی بهره گرفته شده است.

لینک کمکی