فایل رایگان اثرات انعطاف پذيري استراتژيک و توليدي و چابکي زنجيره تامين بر عملکرد شرکت آبراه تزئين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات انعطاف پذيري استراتژيک و توليدي و چابکي زنجيره تامين بر عملکرد شرکت آبراه تزئين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت بوده است. جامعهآماری کلیه کارشناسان؛ سرپرستان و مدیران شرکت آبراه تزئین بوده که تعداد آنها برابر است با 128 نفر، جهت تعیین حجمنمونه از جدول مورگان استفاده شد که تعداد 128 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی روایی پرسشنامه ازنظرات کارشناسان و خبرگان استفاده شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحقیق حاضرجهت تجزیه و تحلیل فرضیات از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. نرم افزار مورد نظر Smart-pls می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی بر عملکرد شرکتها و چابکی زنجیره تامین تاثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.

لینک کمکی