فایل رایگان بررسي رابطه ي تامين مالي داخلي و خارجي بر عايدات شرکتها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ي تامين مالي داخلي و خارجي بر عايدات شرکتها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

توانایی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه اعم از داخلی و خارجی برای استفاده در سرمایه گذاری و تهیهبرنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت یک شرکت محسوب میشود. از این رو، تصمیماتتامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران مالی شرکتهای سهامی عام به شمار میرود.هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی تامین مالی داخلی و خارجی بر عایدات شرکت ها می باشد. پژوهش ازنظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعهمطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی سالهای 1392 تا 1396 میباشد که پس از در نظر گرفتن شرایط و محدودیت ها و همچنین استفاده از نمونهگیری سیستماتیک حدود 450 شرکت که آگهی افزایش سرمایه داشتند انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Excel و Stata و 9 Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد کهخالص تامین مالی داخلی و خارجی با عایدات شرکتها رابطه معنی داری دارند. بنابراین به سرمایه گذاران وسهامداران پیشنهاد میشود از آنجایی که مدیران با توجه به اطلاعات خاصی که از شرکت در اختیار دارندبهتر میتوانند عملکرد شرکت را پیش بینی کنند و تصمیمات تامین مالی که مدیران اتخاذ می کنند میتوانند این علامت را دریافت نمایند که عملکرد شرکت، قیمت سهام و نرخ بازدهی آن در آینده چگونه خواهدبود و متناسب با این تصمیمات مدیران شرکتها واکنش نشان دهند.

لینک کمکی