فایل رایگان بررسي عوامل اجرايي اسقرار الگوي هولوگرافيک در شرکت بيمه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل اجرايي اسقرار الگوي هولوگرافيک در شرکت بيمه ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

به موازات حرکت به سمت پیچیدگی، سازمان ها برای حفظ انعطاف و پاسخ به موقع به الزام های محیطی ناچارند درمقایسه با محیط های پایدار و باثبات، به واحدها و اجزای فرعی خود، آزادی عمل بیشتری دهند. هدف مقاله حاضر بررسیعوامل اجرایی اسقرار الگوی هولوگرافیک در شرکت بیمه ایران بود. جامعه آماری شامل 240 نفر اعم از اعضای هیئت مدیره،مدیران، معاونین و کارشناسان خبره شرکت بیمه ایران استان خراسان شمالی بود. با توجه به جدول مورگان بین 148 نفرپرسشنامه توزیع شد. برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگراف اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها از ضریبهمبستگی پیرسون به کمک نرم افزار اس پی اس اس با نسخه 21 استفاده شد . یافته های مقاله حاکی از آن است که بینمحیط کل گرای سازمان هولوگراف با نمره کل (0.423)، ظرفیت سازی پویای (0.546)، خودمدیریتی فزاینده (0.415)، ساختارهوشمندانه (0.354) و سرمایه انسانی کارآمد (0.298) و سطح آمادگی شرکت بیمه ایران استان خراسان شمالی در اجرایالگوی هولوگرافیک در شرکت بیمه ایران رابطه معنا داری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت کهالگوی هولوگرافیک بر سطح آمادگی شرکت بیمه ایران استان خراسان شمالی ایران موثر بوده و همچنین بین این دو مولفهرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی