فایل رایگان تحليل رابطه ي اقتصادکلان و عرضه سهام شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل رابطه ي اقتصادکلان و عرضه سهام شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در بازار سرمایه عوامل تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی وجود دارند که بر روی وضعیت این بازارنقش تعیین کننده ای دارند و فعالیت های فعالان بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می دهند؛ این عوامل تااندازه ای برای سهامداران مهم تلقی می شود که عدم توجه برخی از سرمایه گذاران به این عوامل باعث متضررشدن آن ها می شود. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رابطه ی اقتصادکلان و عرضه سهام شرکتها می باشد.پژوهش مورد نظر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 می باشد که پس از درنظرگرفتن شرایط و محدودیتها حدود 235 شرکت انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارExcel و Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نرخ بهره و نرخ تورم با عرضه سهامرابطه منفی و معنی دار ولی نرخ ارز، درآمد نفتی، نقدینگی و نرخ سود واقعی بانکی با عرضه سهام شرکترابطه ندارند و همچنین بازده شاخص کل با عرضه سهام شرکت رابطه مثبت و معنیداری دارد. بنابراینتوصیه می شود که تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاستهای پولی و مالی درسطح کلان، آثار ناشی از تصمیمات مزبور را بر شاخص های بازار سهام و سایر بازارهای مالی دیگر، مد نظرقرار دهند . همچنین سیاستگذاران کلان اقتصادی می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش موانع ومشکلات عرضه سهام را شناسایی و تا حد امکان کنترل نمایند.

لینک کمکی