فایل رایگان تحليل سرمايه اجتماعي موثر بر رفتار کارکنان (مورد مطالعه: بيمارستان امام رضا (ع) لارستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل سرمايه اجتماعي موثر بر رفتار کارکنان (مورد مطالعه: بيمارستان امام رضا (ع) لارستان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بدون سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکاملفرهنگی؛ اقتصادی، ناهموار و دشوار میشود. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل سرمایه اجتماعی موثر بر رفتارکارکنان می باشد. پژوهش مورد نظر برمبنای هدف، کاربردی و برمبنای ماهیت پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) لارستان در دوره زمانی 1395 تا 1396می باشد که با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای (طبقه ای و تصادفی منظم) و همچنین با استفاده ازفرمول کوکران حدود 283 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای 20 SPSSو 20 AMOS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (شناختی،ساختاری و رابطه ای) با رفتار کارکنان رابطه معنیداری دارند. همچنین مولفه های در نظر گرفته شده ی ابعادسرمایه اجتماعی نیز با رفتار کارکنان رابطه معنی داری دارند. بنابراین مدیران همواره اهداف سازمان رامد نظر داشته باشند و تلاش نمایند که اهداف شخصی افراد را در راستای اهداف سازمان قرار دهند.همچنین پیشنهاد می گردد با افزایش درک مشترک کارکنان از مشکلات،، حواد و اتفاقاتی که در محل کارروی میدهد، حساس باشند هر قدر این حساسیت و تعهد کارکنان بیشتر شود، کارکنان بیشتر در حل آنهاحساس می شوند.

لینک کمکی