فایل رایگان ارزيابي تاثير رهبري تحول بر مديريت مقاومت در برابر تغيير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير رهبري تحول بر مديريت مقاومت در برابر تغيير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و موثر در سازمان ها، تغییر و تحول طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیازفزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمان هایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازندبها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمانها بایدبدانند که برای رسیدن به اقتدار آتی ناچارند اهداف شدن را به اهداف ماندن ترجیح دهند. به بیان دیگر درعصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریت تغییر درسازمانها یکی از مشکل ترین وظایف مدیران پیشرو است. در همین راستا مقاله حاضر بر آن است که ضمنبیان اهمیت و ضرورت مدیریت تحول در روزگار کنونی ، به بیان مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهسازیدر سازمانها و راهکارهای غلبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر راه ایجاد تحولات و نوآوری های سازمانیبپردازد . نتایج نشان داد که ارتباطات آشکار یکی از عوامل مهم در مدیریت مقاومت در برابر تغییر و غلبه برمشکلات و اطلاعات کنترلی طی دوره انتقال است.

لینک کمکی