فایل رایگان ارزيابي وضعيت عمليات پايانه کانتينري اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با استفاده از ماتريس سوات و تکنيک سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي وضعيت عمليات پايانه کانتينري اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با استفاده از ماتريس سوات و تکنيک سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با گسترش استفاده از کانتینر در جابجایی کالا، پایانه های کانتینری بنادر به عنوان مزیت رقابتی هر بندرشناخته شده است. این تحقیق با استفاده از ماتریس سوات به عنوان یک ابزار استراتژیکی شناخته شده، بهبررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در عملیات کانتینری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرپرداخته تا نهایتا استراتژی های مناسبی با توجه به نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجیارائه دهد. با توجه به نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی خارجی که به ترتیب و اولویت2/364 و 2/584 می باشد، جایگاه عملیات کانتینری این بندر در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی،خانه محافظه کارانه می باشد که این خانه در ماتریس سوات معادل با استراتژیهای W-O تعیین می گردد.بر همین اساس این تحقیق راهکارهایی همچون استراتژی بهبود پسکرانه های بندر (احداث خط آهن در بندرو اتصال به شبکه ریلی کشور) و استراتژی تمرکز بر بازارهای بالقوه و نفوذ در آنها را برای حفظ وضعیتفعلی و همچنین ارتقاء جایگاه این پایانه توصیه می نماید.

لینک کمکی