فایل رایگان بررسي تاثير معنويت در کار بر سرمايه اجتماعي کارکنان با نقش تعديلگر رهبري تحول گرا در سازمان تامين اجتماعي مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير معنويت در کار بر سرمايه اجتماعي کارکنان با نقش تعديلگر رهبري تحول گرا در سازمان تامين اجتماعي مشهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

یکی از روندهای مهم کسبوکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمرکز برمعنویت در کار در سازمانها می باشد. پایبندی خدمتگزاران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنان، موجبتوسعه سرمایه اجتماعی میشود؛ یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیم های سازمانی به کار می گیرند با توسعهروابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد میکنند. بدین جهت قصد دارد رابطه میان معنویت در کار با سرمایه اجتماعی رادر سازمان تامین اجتماعی مشهد مورد بررسی قرار دهد. بدین جهت در این پژوهش به بررسی تاثیر معنویت در کار بر سرمایهاجتماعی با نقش مداخله گر رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 825 نفر کارمند در سازمانتامین اجتماعی شهر مشهد بوده که با روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برایجمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه هایتعریف شده از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد که فرضیه ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین اثر مداخله ای رهبریتحول آفرین در این رابطه نیز مورد تایید قرار گرفت.

لینک کمکی