فایل رایگان بررسي عوامل کليدي موثر بر استقرار برنامه ريزي منابع سازماني با استفاده از تکنيک ديمتل و روش تحليل شبکه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل کليدي موثر بر استقرار برنامه ريزي منابع سازماني با استفاده از تکنيک ديمتل و روش تحليل شبکه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تجارت جهانی و ضرورت افزایش سرعت انتقال اطلاعات، استفاده از سیستم های یکپارچه سازی منابع سازمانی و اطلاعاتی را امریضروری ساخته است. بر این اساس، سازمان ها در تلاشند تا با شناسایی عوامل موثر بر اجرای این سیستم ها، در مسیر پیشرفت ورقابت جهانی گام های موثری بردارند. برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یک سیستم اطلاعاتی است که به منظور ارتقا، بهره وری وبهینه سازی عملیات در یک سازمان، تمامی بخش ها و فرآیندها را از طریق سیستم های کامپیوتری یکپارچه به یکدیگر مرتبط می کند.پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی یک فرآیند پیچیده و میزان شکست آن بسیار زیاد است. تا کنون عوامل زیادی برای اجرایموفقیت آمیز ERP معرفی شده اند اما شرکت ها معمولا نمی دانند که از کدام یک از آن ها استفاده کنند. از این رو هدف پژوهشحاضر بررسی عوامل کلیدی موثر بر استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی میباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوهگردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. برای این کار پس از بررسی ادبیات، 16 عامل موثر بر استقرار برنامه ریزی منابعسازمانی، تحت سه مجموعه عوامل اجرایی، عوامل استراتژیک و عوامل تاکتیکی، شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک دیمتلرابطه درونی این عوامل، بررسی و در نهایت با بکارگیری روش تحلیل شبکه ای، مهمترین آنها مشخص و اولویت بندی شدند. نتایجحاکی از آن است حمایت و تعهد مدیریت ارشد، تصمیم گیرندگان توانمند، زیرساخت های IT ، مدیریت موثر پروژه، مهندسی مجددفرآیندها، به عنوان مهمترین عوامل موثر بر استقرار برنامه ریزی منابع سازمان، بر اساس نظر خبرگان پژوهش، شناخته می شوند.

لینک کمکی