فایل رایگان تاثير ساختار مالکيت برعملکرد مالي شرکت هاي ليست شده در فرابورس (OTC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ساختار مالکيت برعملکرد مالي شرکت هاي ليست شده در فرابورس (OTC) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

ابعاد مختلف حاکمیتی یک شرکت می تواند تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد شرکت بگذارد. از آنجا که عملکرد شرکت های لیستشده در فرابورس ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت این شرکتها بر شاخص هایعملکردی آنها خواهد پرداخت . در این پژوهش، ساختار مالکیت با استفاده از متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیتدولتی اندازه گیری می شود. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های لیست شده در فرابورس است که به دلیل کمبود داده ها، درنهایت 132 شرکت بعنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها پس از انجام آزمون های هم خطی، کلموگروف ودوربین واتسون، از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است . یافته های پژوهش بیانگر تاثیر تمرکز مالکیت بر رشد داراییها است، همچنین مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت شامل Tobin s Q و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر دارد.

لینک کمکی