فایل رایگان تاثير شفافيت اطلاعات مالي بر کيفيت خدمات شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير شفافيت اطلاعات مالي بر کيفيت خدمات شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

شفافیت اطلاعاتی، شاخص عملکرد مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکلی صحیح، روشن، به موقع وقابل دسترس است. نیاز به یک سیستم اطلاعات قوی یکی از ابزارهای اصلی پویایی و پیشرفت در سازمانهای مختلف میباشد. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر کیفیت خدمات شرکتها می-باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی میباشد؛ از سوی دیگر، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی -علی است. جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال1390 تا 1396 است. پس از در نظر گرفتن شرایط و محدودیت ها حدود 194 شرکت انتخاب شدند. نتایجپژوهش، پس از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمامی مولفه های در نظر گرفته شده شفافیت اطلاعاتمالی با کیفیت خدمات سازمانها رابطه مثبت و معنی داری دارند. بنابراین با توجه به اهمیت شفافیتگزارشگری مالی در بورس، به سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه می شود که پاداش و مزایایی برایشرکت های با شفافیت گزارشگری مالی بالا و تنبیهاتی برای شرکت های با شفافیت گزارشگری مالی پایین درنظر گرفته شود تا شرکت ها در جهت ارتقای جایگاه خود از لحاظ شفافیت گزارشگری مالی و اطلاع رسانیمناسب گام بردارند.

لینک کمکی