فایل رایگان تاثير قصد خريد آنلاين زنان مسلمان بر مولفه هاي تجارت الکترونيکي شخصي شده مطالعه موردي: طيف مشتريان زن ساکن شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير قصد خريد آنلاين زنان مسلمان بر مولفه هاي تجارت الکترونيکي شخصي شده مطالعه موردي: طيف مشتريان زن ساکن شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

زنان به عنوان بزرگترین جامعه مصرف کننده بسیار مهم هستند. قصد خرید آنلاین زنان می تواند استفاده ازتجارت الکترونیک شخصی شده را افزایش و بهبود بخشد. هدف از اجرای این پژوهش تاثیر قصد خریدآنلاین زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده در بین زنان ساکن شهر تهران است. پژوهش حاضر از نظرهدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر از زنان ساکن تهران با روش نمونه گیری در دسترس، پرسشنامه را تکمیل کرده اند. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شده است. در این پژوهش فرضیه هایمطرح شده همگی تایید شده اند و تاثیر قصد خرید آنلاین زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده، تاثیررضایت زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده، تاثیر وفاداری زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده، تاثیراعتماد بر تجارت الکترونیک شخصی شده، به اثبات رسید. این پژوهش نشان داد که قصد خرید آنلاین باتاثیر بر تجارت الکترونیک شخصی شده، بر درک بهتر استفاده از تجارت الکترونیک در بین زنان باعثافزایش رضایت، وفاداری و اعتماد آن ها از تجارت الکترونیک شخصی شده می شود.

لینک کمکی