فایل رایگان تفسير و درک مديران در تصميم گيري براي خروج از بحران هاي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تفسير و درک مديران در تصميم گيري براي خروج از بحران هاي سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در شرایط بحرانی پیش آمده برای هر سازمانی از الگوهای عقلایی تصمیم گیری نمی توان بهره برد.استفاده از بداهه سازی تصمیمات میتواند راهحلی برای خروج از بحران و مکملی برای نظام های از-پیش تعریف شده باشد این پژوهش به بررسی ادراک مدیران از شرایط می پردازد و اینکه تصمیماتسازمانی متاثر از ادراک و تفسیر مدیر از شرایط محیطی و دورنی سازمان است جامعه آماری اینپژوهش، مدیران شرکت های سرویس دهنده خدمات اینترنتی است که به دلیل قطعی شبکه و به تبع آن نارضایتی گسترده مشتریان با بحران مواجه می شوند اطلاعات و داده های پژوهش از طریقپرسشنامه و مصاحبه بسته استخراج شده است برای تحلیل داده های پیوسته از ضریب همبستگیپیرسون و در تحلیل داده های گسسته و اسمی از جداول توافقی و آزمون فیشر استفاده شده استیافته های پژوهش نشان می دهد بداهه سازی تصمیمات می تواند سبب رفع قابل قبول بحران شود ودر حالتی که مدیر، شرایط محیطی را پیچیده و گسترده تصور کند، تمایلش به اتخاذ تصمیماتبداهه و میزان تصمیمات بداهه موفق او افزایش می یابد به علاوه، زمانی که مدیر ساختار و استراتژیسازمان را منعطف بداند و دید مثبتی از جریان اطلاعات در سازمان داشته باشد، بیشتر به سمتتصمیم گیری بداهه گرایش داشته و تصمیمات بداهه موفق تری نیز اتخات خواهدکرد. برداشت مدیراز شرایط، نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری های بداهه دارد در نهایت این که عواملی بسیار درشکل دهی ادراک فرد نقش دارند و درک آن بسیار پیچیده است بنابراین، باید تلاش کرد ویژگیهای این عوامل را بهتر و با جزییاتی بیشتر شناخت تا بتوان درک خود را از این پدیده بهبود بخشید.

لینک کمکی