فایل رایگان رابطه سهامداران نهادي (دولتي و غير دولتي) و حق الزحمه حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سهامداران نهادي (دولتي و غير دولتي) و حق الزحمه حسابرسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در ایران بر خلاف مناطق اروپایی و آمریکایی که معمولا مالکیت آنها بصورت پراکنده است، ساختارمالکیت بیشتر به صورت متمرکز و مالکیت دولتی بیشتر است . این پژوهش درصدد بررسی رابطه بینسهامداران نهادی دولتی و غیر دولتی و حق الزحمه خدمات حسابرسی در ایران می باشد . بر این اساس درصدمالکیت سهامداران نهادی دولتی و غیر دولتی به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی بهعنوان متغیر وابسته تعیین شده است . برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون غیر خطی استفاده شدهاست .نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1395 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین درصد مالکیت سهامداران نهادیدولتی و غیر دولتی و حق الزحمه خدمات حسابرسی می باشند.

لینک کمکی