فایل رایگان شناسايي تاثير مستقيم و غير مستقيم فرهنگ سازماني و رياکاري سازماني بر مسئوليت اجتماعي سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي تاثير مستقيم و غير مستقيم فرهنگ سازماني و رياکاري سازماني بر مسئوليت اجتماعي سازمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

به دلیل رشد و توسعه سازمان ها و افزایش نقش آن ها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی فعالیت های سازمان ها وتاثیرات آنها بر ذینفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است؛ به گونه ای که مسئولیت اجتماعی سازمان ها برعملکرد کلی سازمان تاثیرات بزرگی دارد . امروزه، جامعه نسبت به اقدامات سازمان ها بسیار حساس تر از قبلشده است و بویژه در مقابل فعالیت های غیراخلاقی سازمان ها بسرعت و به طرق مختلف واکنش نشان می دهدو باتوجه به رایج شدن پدیده غیراخلاقی ریاکاری کارکنان در سازمانهای دولتی این پژوهش با هدف تاثیرمستقیم و غیر مستقیم فرهنگ سازمانی و ریاکاری سازمانی بر مسئولیت اجتماعی سازمان صنعت و معدناستان کرمانشاه اجرا شد. روش نمونه گیری ،تصادفی ساده بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکراناستفاده شد که حجم نمونه 169 می باشد. ابزار گردآوری داده ها تحقیقات کتابخانه ای و پرسشنامه است که اعتبارآن ها با روش آلفای کرونباخ آن 0/74 تعیین شد.در این پژوهش تاثیر هر کدام از متغیر ها توسط 5 فرضیه و با ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی و ریاکاری سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری بر مسئولیت اجتماعی سازمان صنعت و معدن استان کرمانشاه دارد.

لینک کمکی