فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار برپايداري زنجيره تامين درشرکتهاي تامين کننده قطعات خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار برپايداري زنجيره تامين درشرکتهاي تامين کننده قطعات خودرو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین ابعاد پایداری در شرکت های عصر حاضر، پایداری زنجیره تامین می باشد. در این راستا،هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر پایداری زنجیره تامین و نهایتا رتبه بندیاین شاخص ها و زیر مولفه های آن ها در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو می باشد. بدین جهت بابررسی مقالات و تحقیقات در عرصه ی بین الملل و تحلی لهای مدیریتی و تکنولوژیکی، با کمک استناد بهادبیات موجود و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان مربوطه، 3 شاخص اصلی و در مجموع 15 زیر مولفه یفرعی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودروشناسایی گردیدند. این شاخص ها شامل مسائل نیروی کار، سازمانی و ساختار فناوری اطلاعات می باشند کههر کدام در ابعاد مختلف چندگانه ای مورد کنکاش و تحلیل علمی قرار گرفتند. بدین منظور در راستایدستیابی به هدف اصلی تحقیق با استفاده از قابلی تهای فرآیند تحلیل شبکه ای و آزمون ویکور به رتبه بندیاین معیارها پرداخته گردید. نتایج حاصل از تحلی لهای صورت گرفته نشان دادند که ساختار فناوریاطلاعات و زیر مولفه های آن از قبیل سیستم مدیریت دانش، بیشترین تاثیر را بر سطح پایداری زنجیرهتامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو داشته اند.

لینک کمکی