فایل رایگان استفاده از مشاهده پذير جرمي ميوني و الکتروني بهمن هاي گسترده هوايي براي تخمين ترکيبات جرمي پرتوهاي کيهاني در انرژي هاي بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از مشاهده پذير جرمي ميوني و الکتروني بهمن هاي گسترده هوايي براي تخمين ترکيبات جرمي پرتوهاي کيهاني در انرژي هاي بالا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

ترکیبات جرمی پرتوهای کیهانی در انرژی های بالا یکی از مهمترین موضوعات فیزیک نجوم ذره ای میباشد تعیین نوع ذرات اولیه همچنین می تواند راهی به سوی یافتن سرچشمه این پرتوها که از موارد باز و مورد بحث است باشد در این راه از مشاهده پذیرهای متفاوتی برای تعیین نوع ذره اولیه بهره برده می شود که محتوای میونی و الکترونی بهمن های گسترده هوایی یکی از آنهاست در کار حاضر با توجه به تعداد میون ها و الکترون های موجود در هر بهمن در سطح آشکار ساز و همچنین مقایسه با نتایج بدست امده از شبیه سازی تلاش گردیده تخمینی از ترکیبات جرمی در انرژی های بالا بدست آید شار فوتون های پرانرژی نیز مورد بحث قرار گرفته است

لینک کمکی