فایل رایگان استخراج خصوصيات ويسکوالاستيک بافت بيولوژيک غضروف بر اساس تئوري هاي ماکسول وجامد خطي استاندارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استخراج خصوصيات ويسکوالاستيک بافت بيولوژيک غضروف بر اساس تئوري هاي ماکسول وجامد خطي استاندارد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بافت بیولوژیک غضروف دارای ساختاری متخلخل ودوفازی است که در سطح مفاصل قرار دارد و موجب تسهیل حرکت مفصل و جلوگیری از ساییدگی سطوح استخوان مرتبط با هم در محل مفصل می شود و همچنین وظیفه جذب نیروهای ناگهانی وارد به مفصل را دارد. هدف از این مطالعه استخراج خصوصیات ویسکوالاستیک غضروف مفصلی زانوی گوساله و مقایسه آنها طبق دومدل ویسکوالاستیک ماکسول و ویسکوالاستیک جامد خطی براساس انجام تست های مکانیکی استراحت تنشی (Stress-Relaxation)در آزمایشگاه بوده است.نتایج با استخراج روابط مدل ویسکوالاستیک ماکسول وویسکوالاستیک جامد خطی) Standard Linear Solid ( و استخراجرگراسیون این مدل با نتایج آزمایشگاهی حاصل برای هر نمونه )نمودار نیرو زمان( مبین آن بود که نمودار هر نمونه همخوانی قابل توجهی با مدل در نظر گرفته شده داشت. نتایج حاصله می تواند درمدلسازی های آتی بافت غضروف برای بررسی روشهای درمانی وساخت ایمپلنتها مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی