فایل رایگان بررسي تاثير هندسه صفحه انتهايي بر توزيع تنش تماسي روي مجموعه مجموعه غشا و الکترود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير هندسه صفحه انتهايي بر توزيع تنش تماسي روي مجموعه مجموعه غشا و الکترود :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای تاثیرگذار در بازدهی پیل سوختی پلیمری مقدار تنش فشاری اعمالی از طرف صفحه دوقطبی روی مجموعه غشا و الکترود است. این پارامتر بر مقاومت تماسی بین دو صفحه و همچنین تخلخل لایه نفوذ گازی تاثیرگذار است. توزیع و مقدار تنش روی مجموعه غشا و الکترود به پارامترهای طراحی و مونتاژ پیل سوختی وابسته است. صفحات انتهایی پیل سوختی مهم ترین پارامتر توزیع تنش روی مجموعه غشا و الکترود می باشد. با توجه به اینکه صفحه انتهایی وظیفه اعمال فشار روی صفحات مختلف پیل سوختی پلیمری را دارد، تغییر شکل در صفحه انتهایی موجب توزیع غیریکنواخت تنش تماسی روی مجموعه غشا و الکترود می شود. در این پژوهش، تاثیر هندسه های مختلف صفحه انتهایی روی توزیع تنش تماسی وارده بر مجموعه غشا و الکترود مورد بررسی قرار گرفته و طرحی جدید برای صفحه انتهایی ارائه و پارامترهای هندسی مربوط به آن بهینه شده است.

لینک کمکی