فایل رایگان بررسي رابطه ميان عوامل فرهنگ سازماني با فرايندهاي پياده سازي مديريت دانش و خلاقيت کارکنان (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر ورامين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ميان عوامل فرهنگ سازماني با فرايندهاي پياده سازي مديريت دانش و خلاقيت کارکنان (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر ورامين) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با استقرار فرایندهای مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهر ورامین میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء روشهای توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمرخ فرهنگ سازمانی ساروس و دیگران((2002 با ضریب آلفای کرونباخ 0/93، پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003) با پایایی 0/94 و پرسشنامه رندسیپ (1979) با پایایی 0/72 میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر ورامین بوده است و نمونه آماری بر طبق جدول مورگان 274نفر میباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و آمار استنباطی نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین عوامل هفتگانه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش، همچنین بین عوامل فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی در استقرار فرایندهای مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان لازم است مسئولین آموزش و پرورش با بستر فرهنگ سازمانی مناسب، زمینه های کاربرد موثرتر دانش را فراهم آورند.

لینک کمکی