فایل رایگان بررسي عملکرد سيستم مخابراتي FSO-MIMO در کانال آشفتگي جوي نمايي منفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد سيستم مخابراتي FSO-MIMO در کانال آشفتگي جوي نمايي منفي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این مقاله برای اولین بار یک ساختار مخابراتی فضای آزاد نوری چند ورودی چند خروجی FSO-) (MIMO در کانال آشفتگی جوی فوق قوی مورد بررسی قرار می گیرد. این کانال توزیع نمایی منفی دارد. در گیرنده از روش ترکیب بهره برابر (EGC) برای ترکیب کپی های دریافتی سیگنال اصلی استفاده می شود. کارایی و عملکرد سیستم ارائه شده توسط معیار احتمال وقفه و نرخ خطای بیت موردبررسی قرار میگیرند و برای این دو معیار روابط ریاضی به صورت فرم بسته بدست می آیند. نتایج عملکرد سیستم FSO-MIMO پیشنهادی نشانگر این است که ساختار پیشنهادی در آشفتگی جوی فوق قوی، که عملا0 لینک از دست رفته است، می تواند با فراهم آوردن کپی های متعددی از سیگنال اصلی، عملکرد سیستم را بهبود زیادی ببخشد. همچنین مشاهده می شود که ساختار پیشنهادی حتی درسیگنال به نویزهای پایین نیز عملکرد مطلوبی ارائه می دهد، و از این جهت مصرف توان پایین با عملکرد مناسب دارد.

لینک کمکی