فایل رایگان بررسي قابليت ويژگي هاي شکلي راديوميک جهت آشکارسازي غدد ريوي در تصاوير سي تي اسکن ريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي قابليت ويژگي هاي شکلي راديوميک جهت آشکارسازي غدد ريوي در تصاوير سي تي اسکن ريه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تشخیص زود هنگام غدد ریوی به عنوان نشانه های اولیه ی سرطان ریه می تواند تاثیر بسیاری در نجات جان بیماران و پیشرفت روند درمان داشته باشد. ویژگی های رادیومیک با کمیسازی خصوصیات تصویری تصاویر پزشکی در قالب سیستم های تشخیص به کمک کامپیوتر می توانند به شناسایی غدد ریوی کمک نمایند. بر همین اساس در این مقاله قابلیت ویژگیهای شکلی رادیومیک در قالب یک سیستم آشکارسازی غدد ریوی در تصاویر سی تی اسکن ریه بررسی شده است. سیستم پیشنهادی بر روی تصاویرسی تی اسکن ریه از کنسرسیوم پایگاه داده تصاویر ریه LIDC اعمال شده است. روند کار سیستم به این صورت می باشد که پس از قطعه بندی نواحی ریه از قفسه ی سینه، غدد کاندید با استفاده از یک روش مبتنی بر آستانه گیری و مورفولوژی ریاضی و الگوریتم برچسب گذاری مولفه های متصل شناسایی شده است، سپس 24 ویژگی رادیومیک شکلی که مبین ویژگی هایی مانند کرویت، فشردگی، کشیدگی و ویژگی های دیگر غدد کاندید می باشند، استخراج گردیده است. ویژگی های مذکور برای آموزش یک الگوریتم یادگیری SVM بکار گرفته شده است. در نهایت دسته بند مورد نظر غددکاندید را به دو کلاس غده و غیر غده دسته بندی میکند. نتیجه ی دسته بندی بر اساس مساحت زیر نمودارROC %80 می باشد.

لینک کمکی