فایل رایگان تخصيص منابع به منظور توازن بار و کاهش مصرف انرژي در سيستم هاي محاسبات ابري با استفاده از الگوريتم پروانه آتش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخصيص منابع به منظور توازن بار و کاهش مصرف انرژي در سيستم هاي محاسبات ابري با استفاده از الگوريتم پروانه آتش :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سیستم محاسبات ابری نمونه ی پردازش توزیع شده در مقیاس بزرگ می باشد که در آن مجموعه ای از منابع محاسباتی در دسترس کاربران قرار می گیرد. هزینه ها دراین سیستم وابسته به الگوریتم های مدیریت منابع است. عدم توزیع متعادل بار می تواند منجر به کاهش کارایی مرکز داده شود.مدیریت بهینه منابع یکی از مهم ترین مسائل در این حوزه می باشد که می تواند منجر به کاهش توان مصرفی و کاهش هزینه ها در سیستم های محاسباتابری شود. در این مقاله به ارائه یک الگوریتم موثر جهت تخصیص منابع درمحاسبات ابری به منظور توزیع متعادل بار در بین مراکز داده در جهت کاهش مصرف انرژی پرداخته شده است. روش پیشنهادی مبنی بر الگوریتم پروانه آتش بوده که همواره بر سرعت تخصیص و کیفیت تخصیص در جهت کاهش مصرف انرژی تاکید دارد. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی چندمجموعه داده آزمایش تهیه شده است. الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک،الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب، براساس معیارهای زمان اتمام پردازش، انرژی مصرفی، زمان اجرا، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازیها نشان داده است روش پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مورد مقایسه دارای عملکرد بهتری بوده و توانسته انرژی مصرفی منابع را بهبود دهد.

لینک کمکی