فایل رایگان دسته بندي چند برچسبي گره هاي شبکه مبتني بر يادگيري عميق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دسته بندي چند برچسبي گره هاي شبکه مبتني بر يادگيري عميق :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

دسته بندی چند برچسبی گره های شبکه، یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این مساله هر نمونه داده ممکن است چندین برچسب داشته باشد. یکی از جدیدترین رویکردهای این مسئله، استفاده از یادگیری عمیق جهت استخراج بردار ویژگی های هر داده و یافتن برچسبهای مختلف هر گره بر اساس بردار آنهاست. در این مقاله روشی برای یادگیری بردار نمایش گره های شبکه بر اساس اطلاعات همسایگان هر گره و جوامع مختلف موجود در شبکه ارائه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که روش بردار نمایش ارائه شده در مقایسه با سایر روش ها، نتایج خوبی برای دسته بندی چند برچسبی ارائه نموده است.

لینک کمکی