فایل رایگان طراحي يک واحد کنترل برگشت پذير باقابليت تحمل پذيري خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي يک واحد کنترل برگشت پذير باقابليت تحمل پذيري خطا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

منطق برگشت پذیر که محاسبات برگشتپذیر را محقق می سازد، امروزه به دلیل ویژگیهای منحصربه فردی همچون امکان داشتن توان تلفاتی برابر صفر و بیشینه بودن اطلاعات در خروجی به دلیل عدم اتلاف اطلاعات در فرآیند تبدیل ورودی به خروجی، یکی از زمینه های تحقیقاتی است که در دهه های اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته ا ست. در این مقاله از ویژگی حفظ توازن که در دستهای از گیتهای برگشت پذیر وجود دارد برای طراحی یک واحد کنترل برگشتپذیر که دارای قابلیت تحمل پذیری خطاست استفاده شده است. در قدم اول برای طراحی واحد کنترل پیشنهادی گیتهایی با هزینه کوانتومی حداقل استفادهشده است. دو گیت مورداستفاده در این طراحی فردکین و دوبل فینمان گیتهای برگشت پذیری هستند که همچنین قابلیت حفظ توازن دارند. از طرفی در طراحی مدار پیشنهادی سعی بر آن بوده است که از حداقل تعداد گیت، ورودی ثابت و خروجی زائد استفاده شود. نتیجتا در مقایسه با نمونه های مشابه که فاقد قابلیت تحمل پذیری بوده اند در بیشتر پارامترها بهبود حا صل شده ا ست. همچنین در مقایسه با نمونه پیشین که برگشت پذیر تحمل پذیر خطا میباشد در پارامترهای تعداد گیت، ورودی ثابت، خروجی زائد و هزینه کوانتومی به ترت یب 14,28، 77,77، 66,66 و 22,58 بهبود داشته است.

لینک کمکی