فایل رایگان يک روش خزنده متمرکز مبتني بر تشخيص جوامع در شبکه ي وب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان يک روش خزنده متمرکز مبتني بر تشخيص جوامع در شبکه ي وب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

خزنده وب اطلاعات وبسایت های اینترنت را به دست می آورد در حالی که خزنده متمرکز درباره موضوع خاصی اطلاعات را از صفحات وب جمع آوری میکند. خزنده متمرکز سنتی در محتوای صفحه، به جزئیات آن دقت میکند به طوری که با زیاد شدن صفحات در وب، خزنده متمرکز سنتی دارای مشکلاتی خواهد بود . صفحات وب مانند گرافی هستند که با لینک کردن به یکدیگر، یالی بین آنها به وجود میآید. حجم بالای این صفحات در گراف، باعث به وجود آمدن مشکل برای خزنده متمرکز در حین جمع آوری اطلاعات میشود. بنابراین با محدود کردن دامنه خزنده متمرکز، میتوان کارایی را بهبود داد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم تشخیص جامعه و تحلیل ساختار لینک در شبکه گراف صفحات، به خزنده گروهی از وبسایتها داده میشود که باعث محدود کردن دامنه خزنده متمرکز میشود. همچنین برای بررسی شباهت صفحات به موضوع موردنظر، از روش پیشنهادی توسعه یافته استفاده شده است. بررسی شباهت صفحات، داخل همین جامعه و با معیار Score انجام میشود. نتایج نشان میدهد با استفاده از روش پیشنهای توسعه یافته، میانگین Score صفحات مرتبط، 0.2 افزایش یافت و با استفاده از الگوریتم تشخیص جامعه، میانگین Score صفحات مرتبط، 0.15 بیشتر شد. درنتیجه هردو روش باعث بهبود روش خزنده متمرکز گردید.

لینک کمکی