فایل رایگان بررسي کارايي پتاسيم هيدروکسيد براي توليد کربن فعال از باگاس نيشکر هيدروليز شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کارايي پتاسيم هيدروکسيد براي توليد کربن فعال از باگاس نيشکر هيدروليز شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه، تولید کربن فعال با هزینه کم از باگاس نیشکر است، که به عنوان ضایعات صنعت شکر شناخته می شود. از پتاسیم هیدروکسید جهت روش فعالسازی استفاده شده است. اثرات نسبت آغشتگی، دمای فعالسازی و زمان فعالسازی بر روی خواص سطح و خواص شیمیایی کربن فعال بررسی شد. نسبت اشباع، درجه حرارت فعالسازی و زمان فعالسازی بهینه به ترتیب 1:1، 700 درجه سلیسیوس و 45 دقیقه انتخاب شدند. در حالی که سطح ویژه BET و حجم حفرات به ترتیب 964 گرم بر متر مربع و 494/0 به دست آمد. گروه های عاملی کربن فعال که یکی از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب می باشد توسط تجزیه و تحلیل طیف سنجی فوریه مادون قرمز از کربن فعال آماده شده، مشخص شد. میکروسکوپ الکترونی یک ساختار متخلخل ایجاد شده در طی فعالسازی بر روی ماده اولیه نشان می داد. این نتایج تجربی نشان داد که استفاده بالقوه از باگاس نیشکر به عنوان یک پیشتاز در فرایند تولید کربن فعال، علاوه بر کاهش هزینه تهیه مواد اولیه و کاهش آلودگی محیط زیست، می تواند یک ماده اقتصادی بهینه باشد.

لینک کمکی