فایل رایگان قبله ازراستا تا مفهوم در معماري و شهر سازي (در بستر سنت اسلامي و فرهنگ معاصر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان قبله ازراستا تا مفهوم در معماري و شهر سازي (در بستر سنت اسلامي و فرهنگ معاصر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با بررسی قبله از راستا تا مفهوم سعی دارد ،نقش قبله را در معماری و شهر سازی سنتی و معاصر مورد بررسی قرار دهد . دستیابی به هویت قبله مداری ، نیازمند فرایندی همه جانبه در نگرش به موضوع قبله است . پژوهش حاضر تحقق ا هداف مقاله را در طی فرایند زیر ارزیابی کرده است : چرا در معماری و شهر سازی (معاصر) از سطح ظاهری قبله به باطن آن نمی رسیم راههایی رسیدن از راستای قبله به مفهوم آن کدامند این فرآیند در معماری و شهرسازی چگونه قابلیت اجرا دارد برای ساده سازی و استفاده بهینه آموزشی ، چگونه می توان از ظاهر و باطن این نظم الهی بهره گرفت تحقیق در دستیابی به پرسش های مطرح شده با مطالعه موضوع قبله در دو حوزه شکلی و معنایی آن ، در ساختار مسجد و شهر اسلامی ، نگاهی پدیدار شناسانه به موضوع دارد. پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی انجام، و با استفاده از شیوه های قیاسی و استقرایی به بررسی و تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته است. مطالعه و تحلیل های صورت گرفته بیانگر آن است که جهت مقدس قبله بر همه وجوه دینی، عرفانی،فلسفی و هنری اسلام تاثیر ماهوی داشته است و کم توجهی به آن در فرهنگ معاصر ضمن قداست زدایی از موضوع، معنویت و هویت معماری و شهر سازی معاصر را فرو کاسته، بطوریکه: قبله نه در نهاد شهر و مسجد امروزی که در نماد آن خلاصه شده است . در صورتی که شهر اسلامی باید با سطوح مختلف قبله انطباق داشته باشد. امید است که طرح موضوع بتواند زمینه پژوهش بیشتر علاقمندان و تربیت متخصصان با جهان بینی اسلامی را در خلق مکانهای قبله مدار ، فراهم نماید.

لینک کمکی