فایل رایگان گرافيک محيطي به مثابه رسانه اي براي حفظ محيط-زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گرافيک محيطي به مثابه رسانه اي براي حفظ محيط-زيست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

محیط زیست مسئله ای حیاتی در زندگی بشر امروزی است و توجه به حفظ و نگهداری آن مسئولیتی بزرگ، بر گردن تک تک افراد جامعه می-نهد. امروزه گرافیک محیطی به عنوان عامل رسانه ای عمل می کند. طراح گرافیک آشناترین هنرمند به جامعه است و اثر او به جامعه راه دارد، لذا می تواند از طریق هنر خود، مسئله محیط زیست را به جامعه بشری معرفی نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عملکرد رسانه ای گرافیک محیطی در مواجهه با بحران محیط زیست و ارائه راه حل برای حفظ آن می باشد. در این مقاله ضمن تعریف رسانه، گرافیک محیطی و انواع آن، به این سوال پاسخ داده می شود که رسانه در شکل دهی به افکار عمومی جامعه جهت افزایش آگاهی زیست محیطی چگونه عمل می کند و گرافیک محیطی به عنوان عامل رسانه ای آیا می تواند در حفظ محیط زیست و شناساندن آن به افراد جامعه موثر باشد این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در گردآوری مطالب از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. با بررسی نمونه های گرافیک محیطی انجام شده با موضوع محیط زیست در جهان و ایران، مشخص شد که کمبود آگاهی و در نتیجه عدم وجود فرهنگ زیست محیطی در یک جامعه می تواند بزرگترین معضل در زمینه مسائل زیست محیطی باشد و گرافیک محیطی به عنوان یک رسانه می تواند نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی و فرهنگ زیست محیطی افراد جامعه و مسئولین داشته باشد.

لینک کمکی