فایل رایگان بررسي تحولات گروه نوازي در موسيقي عصر قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تحولات گروه نوازي در موسيقي عصر قاجار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی تحولات گروه نوازی در موسیقی دوران قاجار است. از تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت گروه نوازی در عصر قاجار به دو دوره تفکیک می شود: گروه نوازی پیش از ورود سازهای غربی و گروه نوازی پس از ورود سازهای غربی. پیش از تاثیر موسیقی غرب در دوره ی قاجاریه نوازندگانی را که با هم کار می کردند دسته می گفتند و این گونه دسته ها از درباری و غیر درباری بسیار بودند و بعضی از این دسته ها شهرت بسیار داشتند. ترکیب مهم سازها در همنوازی های عصر قاجار تا قبل از ورود سازهای غربی و تاثیرات موسیقی غرب، همنشینی سازهای تار، سنتور، کمانچه و تنبک بوده است. از تاثیرات مهم موسیقی غرب بر موسیقی ایران، برگزاری کنسرت هاست که در اجرای این کنسرتها، همنوازی ها چه از نظر نوع سازها و چه از نظر تعداد سازها دچار تغییرات مهمی می شود. تاثیر موسیقی غربی پس از عصر مشروطه، موجب شکل گیری ارکسترهای متعددی در ایران شد. پدیدهی ارکستر و بخصوص ارکستر سمفونیک در ایران به عنوان یک عامل مهم در روند تاثیرپذیری موسیقی ایران از موسیقی غربی است. در پی آن ارکسترهای بزرگ و کوچک دیگری نیز تشکیل شدند. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی - توصیفی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای - استادی انجام شده است

لینک کمکی