فایل رایگان بررسي تطبيقي نگاره بارگاه کيومرث در چند شاهنامه ي مصور صفوي شاهنامه کابلي، شاهنامه والترز، شاهنامه کپنهاک، موزه هنر و تاريخ ژنو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي نگاره بارگاه کيومرث در چند شاهنامه ي مصور صفوي شاهنامه کابلي، شاهنامه والترز، شاهنامه کپنهاک، موزه هنر و تاريخ ژنو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بارگاه کیومرث صحنهی از شاهنامه که شاه پیشدادی کیومرث را به تصویر می کشد. این نگاره یکی از پرتکرارترین نگاره ها مصور شاهنامه محسوب می شود این تکرار را می توان به یقین به تعداد شاهنامه های مصور موجود در نظر گرفت. کیومرث نخستین پادشاه که در زیر حمایت و پادشاهی وی حیوانات در امنیت و آسایش هستند. کیومرث این آسایش را با پادشاهی خود برای انسان ها نیز به ارمغان می آورد. موضوع اصلی بار گاه کیومرث که به نظر می آید برای جشنی بزرگ برگزار شده باشد، خداحافظی بیش نیست که کیومرث برای پسر خود سیامک تدارک دیده. زیرا سیامک فردا صبح توسط دیو سیاه کشته خواهد شد. این صحنه بسیار با شکوه به تصویر کشیده شده است که ذهن را به شادمانی سوق می دهد. هدف انجام این پژوهش شناسایی ویژگی شناختی نگارهی بارگاه کیومرث در شاهنامه های گمنام تیموری است که موزه های مشهور دنیا نگه داری می شوند. پرسش اصلی اینکه نگارهی دربار کیومرث شاهنامه کابلی آیا ویژگی مشترک این صحنه از شاهنامه را داراست روش توصیفی- تطبیقی برای این پژوهش در نظر گرفته شده تا با رویکرد کیفی و جامعه آماری شش نگاره از شاهنامه های مصور گمنام به این پژوهش اقدام شود. نگارنده پس از بررسی و تطبیق به این مهم دست یافت که عناصر اندکی مانند محل قرارگیری و فصل بهار در تمامی نسخه ها مشترک هستند. سایر موارد مانند حیوان رام، تخت، پوشش پلنگی دارای مغایرت هایی است. که این مغایرت این احتمال را که بارگاه کیومرث در نسخه ی شاهنامه کابلی به اشتباه نام گذاری شده را بالا می برد.

لینک کمکی