فایل رایگان بررسي رابطه تحصيلات با شناخت و حفظ آثار باستاني در شهر شيراز و شهرستان مرودشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه تحصيلات با شناخت و حفظ آثار باستاني در شهر شيراز و شهرستان مرودشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

وندالیسم یا تخریب عمدی آثار باستانی، مشکلی است رفتاری که باعث آسیبهای فراوانی در محوطه های دارای بافت و ارزش تاریخی شده است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی تحصیلات با شناخت و حفظ آثار باستانی صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری موردنظر بازدیدکنندگان سه مکان باستانی در شهر شیراز (حافظیه، سعدیه و ارگ کریم خان) و یک مکان باستانی در شهرستان مرودشت مجموعه تخت جمشید) هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. نمونه مورد نظر عبارت است از 404 نفر از بازدید کنندگان مکان های باستانی ذکر شده و ابزار آزمون عبارت است از مقیاس محقق ساخته؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS18 صورت گرفته و سطح معناداری برای یافته ها نیز 0 / 05> P در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد میزان انگیزه و علاقه بازدیدکنندگان آثار باستانی بر اساس تحصیلات آنان، تفاوت معناداری وجود دارد ( 0 / 05> P). همچنین، میزان شناخت بازدید کنندگان آثار باستانی و عدم تخریب آثار باستانی از سوی آنها بر اساس سطح تحصیلات آنان تفاوت معناداری وجود دارد( 0 / 05> P). اما از نظر میزان توجه بازدید کنندگان به حفظ آثار باستانی بر اساس سطح تحصیلات آنان تفاوت معناداری یافت نشد ( 0 / 05<P) نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق حاضر، چنین به نظر می رسد که با ارتقای سطح تحصیلات افراد و تغییر نگرش آنها می توان از تخریب آثار باستانی جلوگیری نمود

لینک کمکی