فایل رایگان بررسي کاربرد مدل رگرسيون لجستيک و رگرسيون خطي در پيش بيني محوطه هاي باستاني با استفاده از GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کاربرد مدل رگرسيون لجستيک و رگرسيون خطي در پيش بيني محوطه هاي باستاني با استفاده از GIS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

کاربرد روشهای نوین میان رشته ای در باستان شناسی افق های گسترده ای را فراروی باستان - شناسان گشوده است. یکی از این علوم، علم آمار است که روش های آن اعم از آمار توصیفی تا آمار تحلیلی در حوزه های مختلف می تواند برای باستان شناسان اهمیت داشته باشد. از مهم ترین رویکردهای تحلیلی در آمار پیشرفته، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک هستند که در واقع مدل های آماری چند متغیری هستند که عموما برای پیش بینی پدیده های مختلف به کار می روند. کاربرد این روشها در حوزه باستان شناسی می تواند از داده های درون سایتی (داده های فرهنگی) و داده های منطقه ای برای پیش بینی پدیده های باستان شناختی استفاده کند. در حوزه منطقه ای، داده های موردنیاز برای روش رگرسیون لجستیک، شامل داده های محیطی است که معمولا از طریق نرم افزارهای مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) فراهم می شوند و داده های فرهنگی که از طریق بررسی و کاوش های باستان شناسی حاصل می شود. همین طور تحلیل داده های مکانی و پیش بینی پدیده های مکانی باستان شناختی نیز با نرم افزارهای GIS و نرم افزارهای مرتبط با آن انجام می شود؛ بنابراین ترکیب روشهای آماری با روش های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) می تواند برای تحلیل و پیش بینی پدیده های باستان شناختی به خصوص تحلیل دادههای حاصل از بررسی های باستان شناختی، بسیار راهگشا باشد. در این پژوهش، به معرفی روش آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی و کاربرد آنها در پیش بینی پراکندگی محوطه های باستانی بدون مشاهده مستقیم آنها پرداخته شده است، سپس برای بررسی میزان کار آیی مدل رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی، از مدلهای مزبور در پیش بینی پراکندگی محوطه های باستانی عصر آهن دشت ستقر کرمانشاه استفاده شد و نتایج پیش بینی دو مدل با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که هر دو مدل در پیش بینی محوطه های باستانی نسبتا موفق بوده اند با این تفاوت که مدل رگرسیون خطی ازاین لحاظ که قدرت پیشبینی دامنه دارد نسبت به مدل رگرسیون لجستیک که صرفا دووجهی است عملکرد بهتری دارد

لینک کمکی