فایل رایگان بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي بر بازديد از موزه ملي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي بر بازديد از موزه ملي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

موزه ها به عنوان نمایشگاهی از داشته های تاریخی، فرهنگی، هویتی و ادبی هر ملت اهمیت بسزایی در ترسیم چهره ملی و بین المللی آن ملت داشته و می توان از موزه ها به عنوان دریچه ای رو به چشم انداز توسعه گردشگری فرهنگی یاد کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر جذب گردشگران به بازدید از موزه ملی ایران و استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی بر توسعه گردشگری فرهنگی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی - پیمایشی است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) در دو بسته نرم افزاری SPSS16 و LISREL8 . 8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه های اجتماعی بر بازدید گردشگران از موزه ملی ایران اثر معناداری دارد و در بین شبکه های اجتماعی مورد آزمون اینستاگرام، فیسبوک، توئیتر و تلگرام به ترتیب بیشترین نقش را بر بازدید گرداشگران داشتند

لینک کمکی