فایل رایگان پژوهشي بر کارکردشناسي و ويژگي هاي تزييني قمه و قداره در دوره ي قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پژوهشي بر کارکردشناسي و ويژگي هاي تزييني قمه و قداره در دوره ي قاجار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اهمیت موضوع جنگ و جنگاوری در طول تاریخ ایران، توجه به ساخت و استفاده از انواع مختلف سلاح ها را با کارکردها و ویژگیهای متفاوت ناگزیر ساخته است. به کارگیری سلاح های سرد از زمانهای بسیار دور تا پایان دوره ی قاجار همچنان رواج داشته است و با وجود افزایش ساخت و واردات سلاح های گرم در این دوره، سلاح های سرد گذشته، با نقشی کمرنگ تر از گذشته، همچنان در میدان های جنگ و نزاع های خیابانی کاربرد داشتند. قمه و قداره از جمله سلاح های سرد و برندهای دوره قاجار هستند که در این پژوهش، هدف مشخص نمودن ویژگی های فرمی؛ و نقوش و فنون تزیینی قمه و قداره ها و همچنین بررسی انواع مختلف کاربری آنها با توجه به نمونه های عینی باقی مانده و دیگر یافته های باستان شناختی از جمله عکسها و نگاره های دوره ی مذکور است. در همین راستا سوالات ذیل مطرح است: قمه و قداره های دوره قاجار از لحاظ فرم، نقوش و فنون تزیینی چه ویژگی هایی دارند انواع مختلف کاربری های قمه و قداره در این دوره چگونه بوده است و نگاره ها و عکس های دورهی قاجار چگونه در کارکردشناسی و بازشناسی ویژگی های قمه و قداره های این دوره به باستان شناسان کمک می کنند این پژوهش با رویکردی توصیفیتحلیلی و یافته اندوزی از طریق منابع کتابخانه ای و پژوهش های میدانی صورت گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که این دو سلاح در زمردی سلاح های برنده با تیغهی یک لبه و دو لبه هستند و در تزیین آنها از نقوش مختلف گیاهی- هندسی، انسانی - جانوری و کتیبه ای استفاده شده است، قمه و قداره در دوره قاجار، کاربردهای مختلف جنگی، مذهبیآیینی و تشریفاتی – رسمی داشته اند و سایر داده های باستان شناختی از جمله عکسها و نگاره ها در بررسی گونه شناسی کاربردی آنها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند

لینک کمکی