فایل رایگان تحليلي بر نسخه مجموعه نگاره هاي فرمانروايان کاشغر سده نهم هجري به شماره ثبت 5927

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر نسخه مجموعه نگاره هاي فرمانروايان کاشغر سده نهم هجري به شماره ثبت 5927 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

وجود نسخ خطی فراوان در کتابخانه ها و موزه ها باعث گردیده تا نسخه شناسی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار گردد. نسخ خطی گنجینه های فاخر و گرانبهایی اند که سهم بسزایی در روشن شدن تاریخ، فرهنگ و تمدن هر مرزوبوم دارند. کتابخانه و موزه ملی ملک دارای نسخ خطی نادر و نفیسی است که یکی از نوادر و نفایس آن آلبومی مشتمل بر 8 نگاره به شماره 5927 با ویژگی ثبت اسامی در زیر پای هر نگاره است. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که نگاره های موجود در آلبوم مزبور متعلق به کدام سلسله و دوره تاریخی است هدف از این پژوهش، شناسایی دوره ای است که در آن نسخه 5927 محفوظ در کتابخانه و موزه ملی ملک به تصویر در آمده است. در راستای نیل به هدف، نگاره های این آلبوم با نگاره های دوران پیش، هم عصر و پس از خود مقایسه گردیده و با تکیه بر روش توصیفی- تطبیقی مشخصات هر یک در جداولی جداگانه گنجانده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش از وجود خاندانی حاکم بر منطقه ترکستان و هم دوره تیمور گورکانی پرده برمی دارد که تا کنون کمتر بدان پرداخته شده است. نگارههای آلبوم مورد بحث در اواخر دوره بایسنقرمیرزا پسر شاهرخ به تصویر در آمده است.

لینک کمکی