فایل رایگان تصوير مقصد گردشگري و نقش آن در بازديد گردشگران بين المللي از آثار ميراث جهاني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تصوير مقصد گردشگري و نقش آن در بازديد گردشگران بين المللي از آثار ميراث جهاني ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ایران با وجود بهره مندی از قابلیت های فراوان فرهنگی و طبیعی و قرار داشتن در جایگاه یازدهم دنیا از لحاظ برخورداری از آثار میراث جهانی ثبت شده در یونسکو، از نظر جذب گردشگر بین المللی در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. از آنجایی که تصویر برند مقاصد گردشگری نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی و شکل دهی رفتار گردشگران در راستای انتخاب مقصد گردشگری دارد هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تصویر برند مقصد گردشگری ایران و تاثیر آن بر بازدید گردشگران بین المللی از آثار میراث جهانی می باشد. الگوی مناسب تصویر برند از میان مدل های موجود در ارزش ویژه برند انتخاب گردید. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از استاد کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شده است. با استفاده از مدل کلر و بعد دوم آن که تصویر برند می باشد، نقش تصویر برند مقصد گردشگری ایران در بازدید از آثار میراث جهانی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 330 پرسشنامه که توسط گردشگران بین المللی تکمیل شده بود با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تعداد زیادی از گردشگران بین المللی که به ایران سفر می کنند، تصویر مثبتی از مقصد ایران دارند و همچنین بازدید از آثار میراث جهانی برای این گردشگران از اهمیت فراوانی برخوردار است. بین تصویر مقصد و بازدید از آثار میراث جهانی، همبستگی معنی داری مشاهده می شود که نشان دهنده تاثیر تصویر مقصد ایران بر بازدید از آثار میراث جهانی است. معرفی هر چه بیشتر ایران از جنبه های مختلف در راستای ارائه تصویر واقعی از کشور و به ویژه در فضای مجازی و نیز تنوع بخشی و توسعه برنامه های تبلیغاتی می تواند به جذب گردشگران بیشتر به کشور کمک نماید

لینک کمکی