فایل رایگان چگونگي اثرگذاري نمادهاي مهري بر نقوش سفالينه هاي عيلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونگي اثرگذاري نمادهاي مهري بر نقوش سفالينه هاي عيلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

همواره نقوش مهری و اثر آن بر فرهنگ ها و تمدن های باستانی محل مناقشه و سوال بوده است. مهرپرستی (آیین پرستش مهر یا میثره) در سرزمین های شرقی، خاور میانه و اروپا تفوذ جدی داشته است بنابراین، تاثیرات عقیدتی این آیین با توجه به نقوش و نمادهای اصیل آن بر سنتهای بین النهرینی و غرب ایران نیز همچون تمدن شوش قابلیت بررسی و پیگیری دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که مشابهت های نمادین در نقوش سفالینه های شوش از طریق تطبیق با نقوش مهری مطالعه گردد. از این رو این سوال که میزان تاثیرپذیری تمدن شوش از مهرپرستی تا چه میزان و با چه کیفیتی صورت گرفته است مطرح می شود. پاسخ به این سوال با توجه به جداول تطبیقی کمی و کیفی منتج به این اندیشه است که از لحاظ کمی مشابهت های تصویری قابل توجه بوده اما از لحاظ کیفی استدلال قوی و منطقی در بیان اعتقادات مشابه وجود ندارد. این تحقیق از نوع کیفی و با رویکرد تطبیقی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از منابع کتابخانه ای است

لینک کمکی