فایل رایگان گزارش مقدماتي بررسي روشمند باستان شناختي محوطه تل ضحاک فسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش مقدماتي بررسي روشمند باستان شناختي محوطه تل ضحاک فسا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

بررسی روشمند باستان شناختی محوطه تل ضحاک به عنوان مکان شهر قدیم پسا (فسا) به مدت یک ماه و از تاریخ 15 اسفندماه 1396 تا 15 فروردین ماه 1397 انجام شد. مهمترین اهدافی که با انجام بررسی به دنبال آن بودیم؛ تاریخ گذاری نسبی محوطه، شناسایی دوره های استقراری و مطالعه برهم کنش های فرهنگی درون منطقه ای و برون منطقه ای محوطه به عنوان یک استقرار شهری با استناد به یافته های سطحی بدست آمده از بررسی بود. بنابراین می بایست روشی برای انجام بررسی و نمونه برداری انتخاب کرد تا علاوه بر پوشش دادن تمام سطح محوطه که با توجه به بررسی پیمایشی مقدماتی، وسعت آن به حدود 600 هکتار می رسید، به دنبال اهداف از پیش تعیین شده نیز باشد و به سوال های مطرح شده بتواند پاسخ مناسبی بدهد. علاوه بر این موارد، زمان و بودجه نیز در انتخاب روش بررسی موثر بود. با توجه به پژوهش های میدانی و پسا میدانی انجام شده، استقرار در محوطه تل ضحاک از هزاره سوم پیش از میلاد تا پایان قرون میانه اسلامی به طور پیوسته ادامه داشته که در دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی به بزرگترین حد خود می رسد. علاوه بر این، با توجه به مطالعات گونه شناختی انجام شده، از دوره هخامنشی به بعد و بخاطر گسترش فعالیت های سیاسی و تجاری، اهمیت فسا به دلیل موقعیت سوق الجیشی خاص خود قرار گرفتن بین حوزه های تمدنی شرق و غرب و همچنین قرار گرفتن در یکی از مسیرهای دسترسی به دریای جنوب) دوچندان می شود و شاهد شکل گیری روابط برون منطقه ای هستیم

لینک کمکی