فایل رایگان مطالعه تطبيقي لب آويز (لبرت) در ايران باستان و اقوام ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي لب آويز (لبرت) در ايران باستان و اقوام ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی بر آن است که شباهت و تفاوت های نمادین استفاده از لب آویز البرت) در دوران ایران باستان و اقوام ابتدایی در دنیا بررسی شود. هدف از این پژوهش بررسی کاربردی و شناخت مفاهیم نمادین استفاده از لب آویز (لبرت) و چگونگی گسترش آن در اقوام ابتدایی است. مواد و روشها--- :پژوهش به روش تحلیلی- تطبیقی از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است نتایج: ----بر اساس نتایج به دست آمده اهمیت و دوام استفاده از لب آویز در نقاط مختلف جهان نشان می دهد که این اشیاء نقش اجتماعی و راهبردی بسیار مهمی در آن نقاط بازی می کرده اند. نمی توان گفت که لب آویز به صورت مجزا و اختراعی فقط در یک قسمت از جهان وجود داشته است. پراکندگی و انتشار لب آویز نقش بسیار مهمی در گسترش آنها به سایر مکان ها و معرفی آنها به سایر قبایل داشته است. به علاوه، از طریق مدارک یافت شده لب آویز یک عنصر بسیار محتاطانه محسوب می شود که اساسا از درون فرهنگهایی برخاسته است که دچار پیچیدگی های فرهنگی - اجتماعی بوده اند. لب آویز هنوز هم در پاره ای از نقاط جهان استفاده می شود

لینک کمکی