فایل رایگان نگاهي به ماهيت برگزاري حراج آثار هنري (هنرهاي تجسمي به ويژه نقاشي) در تاريخ هنر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي به ماهيت برگزاري حراج آثار هنري (هنرهاي تجسمي به ويژه نقاشي) در تاريخ هنر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

حراجی ها یکی از مهم ترین اقسام بازار هنرهای تجسمی در تاریخ هنر هستند، به این معنی که در بالاترین سطح بازار بین المللی هنر قرار دارند. در این سطح تعداد اندکی از خریداران (مجموعه داران، ثروتمندان، موزه داران یا صاحبان موسسه های خصوصی وارد این قسم از بازار می شوند. در این نوع بازار بسیاری از اطلاعات از جمله، ساز و کار فروش، نوع قیمت گذاری ها و نحوهی مشارکتها غیر شفاف و مبهم هستند. هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی چگونگی برگزاری حراجیهای هنر از جمله؛ ساختار قیمت ها، نحوه مشارکت ها و شناخت عوامل موفقیت ورود آثار هنرمندان در حراجی هاست. پرسش های اصلی در این مقاله آن است که ساختار قیمت آثار هنری در حراجی ها به چه گونه ایی است فرآیند مشارکت آثار هنرمندان در حراجی ها چگونه است چه عواملی در موفقیت ورود آثار هنرمندان به حراجی ها تاثیرگذار بوده است نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است که از طریق مصاحبه های اکتشافی به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دو نوع روش قیمت گذاری در حراجی ها وجود دارد؛ روش قیمت گذاری هلندی و روش قیمت گذاری انگلیسی که امروزه تمام حراجی های هنری دنیا از روش قیمت گذاری انگلیسی یا قیمت صعودی استفاده می کنند. همچنین مشخص گردید که ساختار قیمت های ویژهی یک حراج عبارتند از: قیمت شروع، قیمت اندوخته شده، قیمت چکش و قیمت تخمینی. در رابطه با فرآیند مشارکت هنرمندان این نتیجه به دست آمد که هنرمندان نقاش به دو شیوه در حراجیها مشارکت دارند: 1- مشارکت مستقیم و 2- مشارکت غیر مستقیم. در پایان چهار سرمایه موثر در موفقیت ورود اثر هنرمند از جمله سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه نمادین برای شرکت در حراج موثر بوده است

لینک کمکی