فایل رایگان اثر کلريد، سولفات، نسبت هاي آنها در آب آبياري و مصرف نيتروژن بر ويژگيهاي خاک در کشت گياه جو (رقم نصرت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر کلريد، سولفات، نسبت هاي آنها در آب آبياري و مصرف نيتروژن بر ويژگيهاي خاک در کشت گياه جو (رقم نصرت) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اثر شش نسبت آنیونی کلرید به سولفات (شاهد، 1:3 ،1:2، 1:1، 2:1 و 3:1) و دو سطح نیتروژن (75 و150 کیلوگرم در هکتار) بر ویژگی های خاک پس از کشت جو در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی در شرایط گلخانه بررسی گردید. غلظت کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم عصاره اشباع خاک در دو نسبت 1:2 و 1:3 کلرید به سولفات حداکثر افزایش را نسبت به شاهد داشت. غلظت آنیون بی کربنات محلول در تمامی تیمارها نسبت به شاهد کاهش داشت. حداکثر غلظت نیتروژن کل خاک در نسبت های 2:1 و 1:1 کلرید به سولفات مشاهده گردید. مصرف دو سطح نیتروژن اختلاف معنی داری را در مقادیر نیتروژن و فسفر خاک ایجاد کرد. هدایت الکتریکی در تیمار1:3 کلرید به سولفات و نیتروژن 150 با اختلاف معنی دار با تمامی تیمارها حداکثر شد. شوری باعث تجمع عناصر در خاک گردید. رقابت کاتیون های دو ظرفیتی کلسیم و منیزیوم نیز در خاک کاملا مشهود بود. در نسبت برابر کلرید و سولفات، اثرات منفی شوری تا حدودی کاهش داشت و اثرات منفی نسبت کلرید به سولفات در تجمع یون ها در محلول خاک و ایجاد سمیت ویژه یون بارزتر بود.

لینک کمکی