فایل رایگان ارايه يک مدل رياضي بر مبناي رويکرد نظريه بازي براي بهبود پايداري در دو زنجيره تامين در شرايط ايجاد روابط رقابتي ميان اعضاي زنجيره ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارايه يک مدل رياضي بر مبناي رويکرد نظريه بازي براي بهبود پايداري در دو زنجيره تامين در شرايط ايجاد روابط رقابتي ميان اعضاي زنجيره ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مدل نظریه بازی برای دو زنجیره تامین پایدار تحت رقابت در میزان پایداری محصول بررسی می شود. رویکرد ارائه شده به ساختارهای معادل سیستم دو زنجیره و افزایش بینش مدیریتی منتج می شود. هنگامی که تامین کننده و تولیدکننده در میان زنجیره تامین معکوس در رقابت می باشند، درجه های پایداری، تقاضا و سود تحت سه ساختار این سیستم دو زنجیره ای تحلیل می شود. نتیجه آنکه اگرچه یکپارچگی عمودی همیشه یک تعادل نش است، ولیکن تنها زمانی که درجه رقابت کم است پارتو بهینه است. از سوی دیگر در این پژوهش نشان داده می شود که ساختار کانال های یکپارچه سازی عمودی یک تعادل نیست مگر در زمانی که دو زنجیره تامین پایدار مستقل از یکدیگر باشند.

لینک کمکی