فایل رایگان ارزيابي اثرات محيط زيستي گزينه هاي مديريت پسماند شهر سيرجان با استفاده از ماتريس لئوپولد ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثرات محيط زيستي گزينه هاي مديريت پسماند شهر سيرجان با استفاده از ماتريس لئوپولد ايراني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه تولید انواع زائدات جامد و بروز انواع ناسازگاری های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به آن ها، مدیریت خدمات و پسماندهای شهری را با مشکلات عدیده ای درزمینه جمع آوری، حمل ونقل، پردازش و دفع این گونه زائدات مواجه ساخته است. با توجه به اثرات منفی متعدد ناشی از زباله های شهری تولیدشده، نیاز به اعمال مدیریت صحیح و انتخاب راهکارهای مناسب جهت به حداقل رساندن این اثرات و بهبود محیط زیست به شدت احساس می گردد. در این راستا به کارگیری روش های علمی محیط زیستی می تواند اطمینان کافی از رعایت سیاست ها و اهداف تعیین شده در برنامه ها، طرح ها و فعالیت های طرح ها را در جهت تامین ضوابط، معیارها و قوانین محیط زیستی فراهم آورد. ابزارهای متعددی جهت پیش بینی و کاهش اثرات طرح ها و گزینه های مدیریت پسماند وجود دارد که یکی از آن ها ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) می باشد. در این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینه های مختلف مدیریت پسماند شامل: دفن غیر بهداشتی، بازیافت، کمپوست، دفن بهداشتی با استفاده از روش ماتریس لئوپولد ایرانی برای شهر سیرجان انجام پذیرفت. نتایج نشان داد کمپوست با امتیاز نهایی 45/2-کمترین اثرات زیست محیطی را نسبت به سایر گزینه ها داشته است همچنین گزینه دفن غیر بهداشتی با امتیاز نهایی 34/3- دارای بیشترین اثرات منفی بوده و به عنوان اولویت چهارم معرفی شد و نشان داد که ادامه دفن زباله ها به شیوه کنونی نمی تواند گزینه مناسبی برای مدیریت پسماندهای شهر سیرجان باشد.

لینک کمکی