فایل رایگان بررسي تاريخ هاي کشت زود هنگام وتيمارهاي مختلف پرايمينگ بذر بر جوانه زني و استقرار بوته چاي ترش (Hibiscus sabdariffa)درآزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاريخ هاي کشت زود هنگام وتيمارهاي مختلف پرايمينگ بذر بر جوانه زني و استقرار بوته چاي ترش (Hibiscus sabdariffa)درآزمايشگاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، پرایمینگ و دما بر برخی ویژگیهای رشدی، استقرار گیاهچه و خصوصیات جوانه زنی چای ترش،پژوهش حاضر درسال 97-1396 با اهداف مطالعه آزمایشگاهی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر انجام شد. عامل اول 5 پیش تیمار، (غلظت های 10 میلی مولار سولفات روی، 5/2 سی سی اسید هیومیک، ترکیب اسید هیومیک و سولفات روی، کود بیولوژیکی (پتابارور2) و شاهد) و عامل دوم 5 سطح دما شامل 10، 12، 14، 16 و 18 درجه سانتی گراد بود. نتایج مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که دما، پرایمینگ و اثر متقابل دما و پرایمینگ بر تمامی صفات مورد مطالعه اثر معنی داری داشتند. تیمار اسید هیومیک نسبت به شاهد با 8/33 درصد بیشترین تاثیر را بر درصد جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی داشت. به طور کلی در مطالعه آزمایشگاهی بهترین دما، 18 درجه سانتی گراد به دست آمد.

لینک کمکی