فایل رایگان بررسي رفتار اجتماعي و فرهنگي در ارزيابي عملکرد کارکنان در راستاي ارتقاء توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار اجتماعي و فرهنگي در ارزيابي عملکرد کارکنان در راستاي ارتقاء توسعه پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پیش روی به سوی توسعه پایدار، چالش های مهمی را درزمینه ارزیابی عملکرد دردولت به وجود می آورد، دولت به عنوان یک سازمان ویژه که تصمیماتش نقش موثری در شکل دهی به زندگی مردم و نیز محیط زیست ملی ایفا می کند، در قبال انجام رفتارهای اداری سازگار با توسعه پایدار مسئول و پاسخگو است این پژوهش به بررسی رفتار های فرهنگی و اجتماعی در ارزیابی عملکرد کارکنان در راستای ارتقاء توسعه پایدار سازی می پردازد. پژوهش حاضر درپی بررسی مدل ارزیابی عملکرد از بعد رفتار های فرهنگی و اجتماعی با محوریت توسعه پایدار در نظام ارزشی ایران است . این پژوهش از بعد نتیجه یک تحقیق کاربردی است لذا برای سنجش الگو از روش کمی استفاده شد ،که پس از ارائه الگو با توجه به مدل پرسشنامه طراحی شدکه برروی202نفر ازکارکنان و مدیران وزارت بهداشت با استفاده ازفن کل شمارکه ازروش تحلیل معادلات ساختاری و تحلیلی عاملی و نرم افزار lisrel استفاده شد. در نتیجه اینکه، شاخص های ارزیابی عملکردکارکنان با محوریت توسعه پایداردر بعد فرهنگی و اجتماعی بر اساس اولویت شناسایی شده و براین اساس پیشنهادهایی جهت بهبودارزیابی عملکرد کارکنان درراستای توسعه پایدار ارائه شد.

لینک کمکی