فایل رایگان بررسي روند تغييرات ماهانه پارامترهاي هواشناسي در اقليم گرم و خشک کاشمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات ماهانه پارامترهاي هواشناسي در اقليم گرم و خشک کاشمر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در طی دهه های اخیر، تغییر جهانی اقلیم یکی از موضوع های مهم تحقیقاتی در مطالعات کره زمین بوده و پیامدهای آن در پژوهش-های بی شماری منعکس گردیده است. در این پژوهش داده های هواشناسی به منظور تعیین روند ماهانه دمای حداکثر، دمای حداقل، رطوبت نسبی حداکثر، رطوبت نسبی حداقل، سرعت باد و تبخیر و تعرق گیاه مرجع طی دوره 19 ساله 1377 تا 1395 در اقلیم گرم و خشک شهرستان کاشمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی روند از آزمون های ناپارامتری من- کندال و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد که تبخیر و تعرق گیاه مرجع در تمام ماه های سال دارای روند افزایشی بوده است. بیش ترین شیب روند در تیرماه و مردادماه به میزان 32/0 میلی متر در ماه و کمترین شیب روند در ماه های آذر، دی و بهمن به میزان 10/0 میلی متر در ماه مشاهده گردید. دمای ماکزیمم و مینیمم در خردادماه دارای روند معنی دار افزایشی بوده است. رطوبت نسبی ماکزیمم در ماه-های خرداد، تیر، مرداد، دی و بهمن دارای روند کاهشی معنی دار و رطوبت نسبی مینیمم در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور دارای روند کاهشی معنی داری بوده است. در تمام ماه های سال سرعت باد از روند افزایشی معنی داری برخوردار بوده است. با توجه به شیب سن بیش ترین روند افزایشی سرعت باد در ماه های فروردین، اردیبهشت و بهمن و به میزان 04/3 متر بر ثانیه مشاهده گردید.

لینک کمکی