فایل رایگان بررسي ميزان فلزات کادميوم و کروم گياه پرسياوشان در قنات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان فلزات کادميوم و کروم گياه پرسياوشان در قنات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

سرزمین ایران به جز نوار باریک سواحل دریای خزر دارای خصوصیات مناطق خشک و نیمه خشک است. منابع آبی عمده در این مناطق به صورت قنات وجود دارند که این قنات ها از هزاران سال پیش در مناطق کویری و کم آب توسط انسان احداث شده اند. غلظت فلزات در نمونه های آب و گیاه پرسیاوشان، توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. میانگین غلظت کادمیوم و کروم در نمونه های آب قنات به ترتیب برابر 024/0 و 031/1 میکروگرم برلیتر و میانگین غلظت فلزات کادمیوم وکروم در گیاه پرسیاوشان به ترتیب برابر 045/0 و 648/0 میلی گرم بر کیلوگرم قرائت شد. بررسی شاخص ترابری گویای آن است که گیاه آبزی پرسیاوشان قابلیت زیادی در جذب کادمیوم از آب قنات دارند ولی در مورد فلز کروم اینگونه نیست.

لینک کمکی