فایل رایگان تحليل ارتباط بارندگي با وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان سرخس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ارتباط بارندگي با وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان سرخس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در نواحی خشک و نیمه خشک، گرد و غبار مکررا اتفاق می افتد. از جمله نتایج حاصل از وقوع گرد و غبار اثرات سوء روی محصولات کشاورزی، آلودگی منابع آب و خاک، امراض گوناگون تنفسی و در نهایت معضلات زیست محیطی، چالش های اجتماعی، کاهش دید افقی و تصادفات جاده ای منتج از آن است. در این تحقیق تغییرات تعداد وقوع گرد و غبار در سال های مورد مطالعه از سال 2000 تا 2015 می باشد برای 10 ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس ارتباط آن با خشکسالی بررسی شد. بعد از محاسبه خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و تعداد روزهای طوفان گرد و غبار با استفاده از شاخص DSI، پهنه بندی هر دو شاخص برای دوره های زمانی 5 ساله با استفاده از روش IDW در نرم افزار ARCGIS انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که در سال 2007 و 2015 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد طوفان گرد و غبار به وقوع پیوسته اند. همچنین نتایج نشان داد که وقوع طوفان گرد و غبار ارتباط مستقیمی با خشکسالی دارد. بطوریکه در سال هایی که شدت خشکسالی زیاد بوده بر تعداد وقوع طوفان گرد و غبار نیز افزوده شده است. نتایج پهنه بندی نشان داد که هرچه از غرب به شرق حرکت می کنیم بر شدت خشکسالی و تعداد روزهای طوفانی افزوده می شود.

لینک کمکی